Dating uden registrering Odense
Date: 2017-03-01 01:15

Video: Dating uden registrering Odense

Der gæ lder dog sæ rlige regler, hvis du skifter mellem uddannelser, der er fagligt beslæ gtede. Hvis du kan få merit for hele fø rste studieå r på den nye uddannelse, så skal du i stedet sø ge om et studieskift. Dette er oftest relevant, hvis du skifter mellem to uddannelse, hvor det fø rste å r er ens.

Afsæt udskudt skat i årsregnskabet - Patriotisk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

SDU Erhverv - Syddansk Universitet

Hvis du gå r på en uddannelse og nu ø nsker at skifte til en anden uddannelse, så skal du som udgangspunkt sø ge om almindelig optagelse på uddannelsen &ndash på samme må de, som da du startede på din nuvæ rende uddannelse.

Studieskift, overflytning og genindskrivning - Syddansk

Inden du sø ger, er det en god idé at sammenligne din nuvæ rende uddannelses opbygning med den nye uddannelse. Er du i tvivl, om du kan opnå merit for hele fø rste studieå r, så er det en god idé bå de at sø ge om almindelig optagelse og om studieskift &ndash så optimerer du dine chancer.

Hvis du har problemer med at sø ge eller har spø rgsmå l, er du velkommen til at henvende dig i Studenterservice på Campus Odense, eller du kan ringe på 65 55 65 57. Du kan også skrive via kontaktformularen SPOC.

Hvis der er et eller flere fag på fø rste studieå r, som du ikke kan få merit for, så skal du sø ge om almindelig optagelse på uddannelsen - ligesom da du startede din nuvæ rende uddannelse. Hvis du bliver optaget, så skal du efterfø lgende sø ge om merit for dine bestå ede fag.

Du skal også sø ge dit studienæ vn, hvis du vil udskifte dit tilvalg/sidefag eller skifte fra en et- til to-faglig uddannelse eller omvendt. Som udgangspunkt må skiftet ikke væ re studietidsforlæ ngende. Det vil sige, at du skal kunne få merit for alle fag. Kun hvis der er usæ dvanlige forhold, der forhindrer dig i at fortsæ tte dit nuvæ rende uddannelsesforlø b, kan du sø ge tilladelse til at skifte, selvom skiftet er studietidsforlæ ngende.

Du skal sø ge om overflytning , hvis du forventer at kunne få merit for hele fø rste å r af uddannelsen. Væ r opmæ rksom på , at din nuvæ rende uddannelse ikke nø dvendigvis har samme opbygning og indhold, som uddannelsen har på SDU. Af den grund kan du godt have bestå et et helt studieå r eller mere på din nuvæ rende uddannelse, uden at du kan få merit for fø rste studieå r på SDU. Det er derfor en god idé fø rst at læ se lidt næ rmere om den enkelte uddannelse og dens opbygning.

Hvis du ø nsker at skifte profil eller linje inden for samme uddannelse, så skal du sø ge dit studienæ vn om lov til at skifte.

Vi er parat til at afdæ kke hvilket behov, din virksomhed har og kan derefter tilbyde en bred vifte af muligheder. Lø sninger der er til gavn for din virksomhed.

Dating uden registrering Odense : Pics. More pics: Dating uden registrering Odense.